Поверителност

Известие за защита на личните данни на клиентите на „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД
Каква е целта на този документ?
За „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на търговското или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.
Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.
I. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
 1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 4. да бъдат в точен и актуален вид;
 5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 6. да бъдат надлежно защитени.
II. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
 • Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
III. Как ще използваме Вашите лични данни?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
 1. за изпълнение на Ваша заявка/поръчка – за издаване на финансово-счетоводен документ и доставка;
 2. за спазване на законово задължение.
IV. Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, за да изпълним Ваша заявка/поръчка и да спазим законовите си задължения.
V.  Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним Вашата заявка/поръчка.
VI. Промяна на целите
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.
VII. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
*  Длъжностно лице по защита на данните
 • Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация. Можете да се свържете с него, както следва: Милена Илчева – салонен управител в „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД.
IX.Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на българското зааконодателство.
X.Вашите права във връзка с личните Ви данни:
 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Мариана Петрова – управител на „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
XI.Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с „АВТОЦЕНТЪР-МП” ООД. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.